Algemene voorwaarden

 

Door je in te schrijven ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden:

 

Inschrijving Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier voor minimaal 3 maanden.  Bij afloop van de minimale periode wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen tijdig heeft opgezegd. Nadat het Abonnement is verlengd voor onbepaalde tijd, kan ieder van de partijen het Abonnement maandelijks opzeggen. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig 19,95 euro.

 

Proefles Een proefles duurt 20 minuten en kost € 6,95,-  Laat binnen 48 uur na de proefles weten of je wil starten. Bij deelname aan de tweede les blijft de inschrijving voor onbepaalde tijd geldig. Proeflessen dienen ter kennismaking en het verkrijgen van persoonlijk advies.

 

Verplaatsen/annuleren lessen Lessen kunnen niet worden verplaatst of geannuleerd door de leerling. Bij individuele lessen of een 5-strippenkaart bepalen de deelnemer en Drumles040 gezamenlijk de uitvoeringsdata van elke les. Lessen kunnen tot 8 weken vooruit worden gepland. Een eenmaal ingeplande lessen kunnen kosteloos worden gewijzigd tot 5 dagen voor de betreffende datum. Verzoeken tot wijziging dienen schriftelijk te worden ingediend.Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of wegens andere redenen die buiten de leerling liggen, worden vervangen, ingehaald of als dit niet lukt gerestitueerd.

 

Betaling Lesgeld wordt middels een automatische incasso gevorderd. Als deze incasso wordt gestorneerd of wegens debet saldo niet kan plaatsvinden, dan sturen we een herinneringsfactuur die zelf overgemaakt dient te worden. Mocht ook die factuur niet binnen het gestelde termijn voldaan worden, dan volgt een 2e herinnering waarop wij 10% herinneringskosten in rekening zullen brengen. Het verschuldigde lesgeld wordt in 3 maandelijkse termijnen geïncasseerd. De afschrijvingen vinden altijd rond de 25ste van de maand plaats.  Drumles040 is gerechtigd de leerling de deelname aan periodieke lessen van enige andere dienst te ontzeggen, tot het moment dat de leerling volledig heeft voldaan aan diens betalingsverplichtingen, zonder dat hierdoor enig recht op ontbinding van de overeenkomst ontstaat voor de leerling.

 

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging  Er geldt een maand opzegtermijn voor de muzieklessen bij Drumles040. De laatste lesmaand gaat in op de eerste dag van de maand na de maand van opzegging. Dit is tevens de laatste maand die in rekening wordt gebracht. Slechts in gevallen van verhuizing naar een andere woonplaats of langdurige ziekte van de cursist met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken. Verzoeken hiertoe dient men schriftelijk in te dienen bij de administratie.

 

Indien, na aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige.

 

Privacyverklaring Leerlingen van Rock’n’Roll Highschool zijn op de hoogte van onze privacy verklaring.

 

Overmacht Situaties In buitengewone omstandigheden waarbij leslokalen niet beschikbaar zijn (zoals bij brand, overstroming, pandemie), kan de inschrijving niet worden gestopt. Er is geen recht op restitutie van lesgelden. Drumles040 zal samen met de cursist een passende oplossing zoeken, zoals online lessen of inhaalsessies.

 

Aansprakelijkheid Drumles040 is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Drumles040nis niet verantwoordelijk voor gehoorbeschadiging.

 

Tot Slot Drumles040 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het activiteitenaanbod. Restitutie van lesgeld vindt plaats als activiteiten niet doorgaan. Wijzigingen van organisatorische aard zijn voorbehouden aan Drumles040. Aan eventuele fouten in de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.