Algemeen

Het is mogelijk om één gratis proefles per gezin te volgen alvorens zich in te schrijven.Een proefles duurt 30 min.

Met de inschrijving gaat U akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Planning van de lessen

 1. Bij afname van een 8-lessenpakket worden de lessen (twee)wekelijks in overleg op een vaste dag en tijdstip gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basisscholen in Eindhoven.
 2. Verzuim lesnemer. Het afzeggen van een les dient tenminste 48 uur voorafgaand aan de afgesproken tijd gedaan te worden. Er kan per 8-lessenpakket één les worden ingehaald op één van de door ons geplande inhaaldagen. Het initiatief tot het maken van een afspraak voor een inhaalles ligt bij de lesnemer. In geval van een duoles geldt dat de duoles bij verzuim van 1 van de 2 lesnemers gewoon doorgang vindt. Bij langdurig verzuim (na 4 lessen verzuim) van een lesnemer wordt in overleg bekeken of de lessen tijdelijk stilgelegd moeten worden. Er volgt geen restitutie van het eventueel al in rekening gebrachte lesgeld.
 3. Verzuim van lesgevende. Bij elke vorm van verzuim van lesgevende krijgt de lesnemer desbetreffende les(sen) gerestitueerd of lesgevende zal trachten tot een inhaal les afspraak met lesnemer te komen.

 

Facturatie en betaling 8-lessenpakket

 1. De factuur ontvangt u voorafgaand aan het 8-lessenpakket en dient binnen 7 dagen te worden overgemaakt.
 2. Het lesgeld is inclusief BTW. Voor leerlingen jonger dan 21 jaar geldt het zgn 0% tarief. Vanaf 21 jaar geldt, conform de belastingwetgeving het 21% BTW tarief.

 

Opzegging

 1. Met de inschrijving bij Drumles 040 gaat U een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd.
 2. U dient uiterlijk twee lessen voorafgaand aan het einde van het 8-lessenpakket op te zeggen. Wanneer U niet tijdig opzegt ontvangt U automatisch een factuur voor het volgende 8-lessenpakket.
 3. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk. De opzegging zal door Drumles 040 per email worden bevestigd. Uiteraard kan de leerling de resterende lessen van het 8-lessenpakket blijven volgen
 4. Teruggave van lesgeld is niet mogelijk.
 5. Na het uitblijven of stoppen van betaling, zonder dat U tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt Drumles 040 aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld.

 

Aansprakelijkheid

 1. Drumles 040 is niet aansprakelijk voor schade aan instrumenten en lesmateriaal van leerlingen als deze het gevolg is van onachtzaamheid of nalatigheid van de leerling zelf.